Praktijk (werkwijze)

Logopediepraktijk Oosterhout, praktijk voor logopedie en prélogopedie, is gevestigd in Oosterhout Noord.

De behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Een behandeling duurt 25 minuten. Behandelingen aan huis vinden plaats op medische indicatie van de verwijzer. Neemt u voor de eerste keer een geldig identiteitsbewijs mee van degene, die voor logopedische hulp komt?

Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk vindt een intakegesprek plaats naar aanleiding van de hulpvraag/klacht. Tijdens dit gesprek proberen we ook de invloed van uw problematiek op het dagelijkse leven zo goed mogelijk in kaart te brengen. De werkwijze van de praktijk wordt besproken en deze wordt ondertekend.  Na aanvullend onderzoek, dat soms enkele sessies in beslag kan nemen, worden de gegevens besproken en wordt in overleg met u besloten of behandeling nodig is. De doelstelling en de behandelwijze zullen met u worden besproken. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Het is de bedoeling dat er thuis ook geoefend wordt. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Na de behandeling wordt gevraagd om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Ouders/verzorgers kunnen altijd aanwezig zijn bij de behandeling, tenzij dit de behandeling negatief beïnvloedt.

In de wachtkamer ligt een praktijkmap, met daarin informatie over wat u, volgens de geldende kwaliteitseisen, over de praktijk dient te weten.

In de praktijk vindt onderzoek en behandeling plaats op het gebied van eten/drinken/slikken, communicatie, (zang-)stem, spraak, taal, adem en gehoor.

De praktijk kent de volgende specialisaties:

  • - Logopedie bij stemproblematiek, speciaal bij mensen met sprekersberoep en bij zangers (Pahn / larynxmanipulatie), logopedie na Laryngectomie en logopedie bij genderdysfonie
  • - Logopedie bij voedingsproblemen bij zuigelingen en (zeer) jonge kinderen (pré- logopedie)  (fles- en borstvoeding, lepelvoeding, kauwen, afbouw sondevoeding en opbouw orale voeding)
  • - Logopedie bij jonge niet of nauwelijks sprekende kinderen
  • - Logopedie bij (jonge) kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie  (PROMPT therapie )
  • - Logopedie bij kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen
  • - Logopedie bij schisis en VPI  (velum insufficiëntie)
  • - Logopedie bij jonge niet of nauwelijks sprekende kinderen met een psychomotore retardatie, o.a.  jonge kinderen met Downsyndroom
  • - Logopedie bij kinderen met voedingsproblemen , vanwege onvoldoende kauwen of slikklachten/ slikangst.
  • - Logopedie bij (neurologische) slikstoornissen

Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Informatie naar derden/ Privacywetgeving
Wij zijn verplicht om de verwijzer te informeren omtrent de behandeling. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn informatie over de behandeling te geven of te vragen aan derden. Hiervoor vragen wij u een formulier te ondertekenen. Deze informatie zal alleen opgevraagd of gegeven worden, met uw toestemming.

In de praktijk wordt de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) nageleefd: er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.